نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

در دانشگاه ارومیه


اطلاعیه ثبت نام اعتکاف دانشگاه ارومیه