صفحه اصلي > خدمات نهاد > اردوهای زیارتی > مشهد مقدس 
اسامی برگزیدگان نهایی اردوی آموزشی فرهنگی مشهد مقدس – 1396
گزارش تصویری: اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس (خواهران)
گزارش تصویری: اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس (استادان)
گزارش تصویری: اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس (برادران)
اطلاعیه تکمیل ثبت نام مشهد مقدس ویژه دانشجویان
نتایج آزمون اردوی فرهنگی و زیارتی مشهد مقدس
آزمون اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس برگزار شد
ثبت نام هجدهمین دوره اردوی آموزشی فرهنگی مشهد مقدس
گزارش تصویری: اردوی مشهد مقدس ویژه استاید هیئت علمی
گزارش تصویری: اردوی مشهد مقدس ویژه دانشجویان