وبینار معارف نماز
ستاد اقامه نماز و معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه برگزار می کند:

وبینار معارف نماز