کارگاه آموزشی مدیریت زمان در دوران دانشجویی
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه برگزار می کند: کارگاه آموزشی مدیریت زمان در دوران دانشجویی

شرکت در مسابقه «گام دوم» یه هفته تمدید شد
تمدید مهلت شرکت در مسابقه «گام دوم» شرکت در مسابقه «گام دوم» یه هفته تمدید شد

جهان بینی توحیدی در شاهنامه
دکتر نزهت عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی جهان بینی توحیدی در شاهنامه

کرسی آزاد اندیشی با موضوع «سرنوشت برجام» برگزار شد
در راستای طرح ضیافت اندیشه استادان؛ کرسی آزاد اندیشی با موضوع «سرنوشت برجام» برگزار شد

اساتید دانشگاه ارومیه از واحد صنعتی اروم تریلر و شرکت صنایع الکتریکی آذربایجان بازدید کردند
در راستای طرح ضیافت اندیشه استادان؛ اساتید دانشگاه ارومیه از واحد صنعتی اروم تریلر و شرکت صنایع الکتریکی آذربایجان بازدید کردند

کارگاه آموزشی الفبای مطالبه گری
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه برگزار می کند: کارگاه آموزشی الفبای مطالبه گری

آرشیو