معادباوری
دکتر حیدری زاد مدیر گروه معارف دانشگاه ارومیه

معادباوری

با موضوع: جنگ نرم
صحبت های دکتر جوادی دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه ارومیه

با موضوع: جنگ نرم