آموزش مستند سازی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها برگزار می کند:

آموزش مستند سازی