کارگاه تشکیلاتی
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه برگزار می کند:

کارگاه تشکیلاتی

آموزش مستند سازی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها برگزار می کند:

آموزش مستند سازی