کارگاه تشکیلاتی
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه برگزار می کند:

کارگاه تشکیلاتی