معادباوری
دکتر حیدری زاد مدیر گروه معارف دانشگاه ارومیه

معادباوری